Wydział Nauk Społecznych

tło

Z Ist nst

 

Zapisz się

Kierunek: Zarządzanie

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, niestacjonarne.
Wydział Nauk Społecznych

Specjalności:

– rachunkowość zarządcza w agrobiznesie
– zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
– zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
– zarządzanie w administracji publicznej

Uniwersytet nie zapewnia uruchomienia wszystkich specjalności wskazanych w ofercie. 
Uruchomienie specjalności na kierunku jest zależne od liczby studentów deklarujących wybór danej specjalności (minimum 20 osób). 
Termin wyboru specjalności określa dziekan właściwego wydziału.

Terminy:
rejestracja od 2018-06-01 do 2018-09-17,
ogłoszenie wyników 2018-09-19,
składanie dokumentów od 2018-09-19 do 2018-09-27.

Limit miejsc: 50
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Wysokość czesnego: 4000 PLN (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent z maturą międzynarodową IB    
        1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        4. geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

Absolwent z nową maturą    
        1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        4. geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

Absolwent ze starą maturą    
        1. Konkurs świadectw

        Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        4. geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia);
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • Teczka wiązana A4 – biała

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie może podjąć pracę przede wszystkim w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, bankach, centrach logistycznych, administracji centralnej i lokalnej, organizacjach non-profit.

Absolwent specjalności rachunkowość zarządcza w agrobiznesie jest przygotowany do pracy w komórkach finansowo-księgowych w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania w podmiotach agrobiznesu, w tym m.in.: przemyśle i podmiotach handlowych zaopatrujących rolnictwo w środki produkcji rolnej, grupach producenckich, spółdzielniach, przemyśle spożywczym oraz w podmiotach handlowych na rynku rolno-spożywczym, oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w agrobiznesie.

Absolwenci specjalności „zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie” są wyposażeni w wiedzę i umiejętności menedżerskie z zakresu: zarządzania finansami przedsiębiorstwa, budowania strategii finansowych i oceny efektywności działania przedsiębiorstwa, finansowania bieżącej i rozwojowej działalności przedsiębiorstwa.

Absolwenci specjalności „zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie” wyposażeni są w wiedzę i umiejętności menedżerskie niezbędne do sprawnego zarządzania logistycznego w działach funkcjonalnych różnych podmiotów gospodarczych, są przygotowani do pracy w krajowych i międzynarodowych firmach spedycyjnych, logistycznych, transportowych, kurierskich. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w lokalnych firmach logistycznych m.in. na terenie powiatu i miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Absolwenci specjalności „zarządzanie w administracji publicznej” są wyposażeni w wiedzę i umiejętności menedżerskie z zakresu strategicznego zarządzania rozwojem gospodarczym, zasad współpracy w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego, zarządzania finansami publicznymi, w tym zamówieniami publicznymi oraz majątkiem komunalnym.


Bezpłatne e-szkolenia z obsługi systemu Comarch ERP Optima oraz możliwość uzyskania certyfikatu firmy Comarch. 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube