Wydział Nauk Społecznych

tło

P IIst nst

 

Zapisz się

Kierunek: Pedagogika

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.
Wydział Nauk Społecznych

Specjalności:

– doradztwo zawodowe i personalne
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
– pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
– pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
– pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
– pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego

Uniwersytet nie zapewnia uruchomienia wszystkich specjalności wskazanych w ofercie. 
Uruchomienie specjalności na kierunku jest zależne od liczby studentów deklarujących wybór danej specjalności (minimum 20 osób). 
Termin wyboru specjalności określa dziekan właściwego wydziału.

Terminy:
rejestracja od 2018-07-20 do 2018-09-17,
ogłoszenie wyników 2018-09-19,
składanie dokumentów od 2018-09-19 do 2018-09-27.

Limit miejsc: 70
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Wysokość czesnego: 4500 PLN (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)

Opis:

Kandydaci wybierający specjalność nauczycielską muszą posiadać uprawnienia nauczycielskie.

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków z obszaru nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia) oraz kierunków z nauk humanistycznych (nauki o rodzinie). 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych    

    Studia przeznaczone są dla absolwentów z obszaru nauk humanistycznych (nauki o rodzinie).
        1.Konkurs dyplomów

        Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

        Przedmioty:

        ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)

        2.Ranking ocen

        W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

        Przedmioty:

        średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Absolwent po kierunkach z obszaru nauk społecznych    

    Studia przeznaczone są dla absolwentów z obszaru nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia.
        1.Konkurs dyplomów

        Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

        2.Ranking ocen

        W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

        Przedmioty:

        średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia);
  • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • Teczka wiązana A4 – biała

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube