Wydział Nauk Społecznych

tło

Regulamin Filii

Regulamin Filii został ogłoszony w Uchwale Senatu Nr 62/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zobacz Uchwałę.

 

Regulamin Filii w Piotrkowie Trybunalskim
Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Filia Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwana dalej „Filią”, stanowi integralnączęść Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zwane go dalej „Uniwersytetem”, powstałą na mocy zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2000 roku w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Dz.Urz. MENiS Nr 1, poz. 1).
2. Filia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Statutu Uniwersytetu zwanego dalej „Statutem”, niniejszego regulaminu zwanego dalej „Regulaminem” oraz innych
przepisów, mających zastosowanie do szkół wyższych.
3. Siedzibą Filii jest Piotrków Trybunalski.
4. Filia jest zamiejscową jednostką organizacyjną Uniwersytetu.
5. Filia nie ma osobowości prawnej.
6. Filia posiada dla własnych potrzeb wyodrębniony majątek.
7. Nadzór nad Filią sprawuje rektor Uniwersytetu, a w zakresie określonym przepisami Ustawy minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.

§ 2

Filia działa na zasadzie wolności badań naukowych i wolności nauczania.

§ 3

Podstawowe zadania Filii określa § 5 Statutu.

§ 4

1. Filia prowadzi:
1) jednolite studia magisterskie,
2) studia pierwszego stopnia,
3) studia drugiego stopnia,
4) studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.
2. Zasady tworzenia i prowadzenia form kształcenia w Filii, o których mowa w ust.1, określa Statut oraz ustawa.

§ 5

Filia prowadzi działalność wydawniczą w formach organizacyjnych ustalonych przez Senat.

Rozdział II
Organizacja Filii

§ 6

1. Jednostkami organizacyjnymi Filii są:
1) Jednostki podstawowe:
a) Wydział Nauk Społecznych,
b) Wydział Filologiczno-Historyczny,
2) Jednostki międzywydziałowe,
3) Jednostki ogólnofilialne.
2. Wydział prowadzi dwa lub więcej kierunków studiów.
3. Jednostki organizacyjne Filii mogą być tworzone na ogólnie przyjętych w Uniwersytecie zasadach.

§ 7

1. W ramach wydziału Filii mogą być tworzone:
1) instytuty,
2) katedry,
3) samodzielne zakłady,
4) zakłady,
5) pracownie,
6) inne jednostki, w tym jednostki administracyjne, usługowe i gospodarcze.
2. W ramach instytutu mogą istnieć:
1) zakłady,
2) pracownie,
3) inne jednostki o charakterze badawczym.
3. Jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2, tworzy, przekształca i znosi rektor z własnej inicjatywy, po uzyskaniu opinii właściwej rady wydziału lub na wniosek właściwej rady wydziału po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Filii.

§ 8

1. Ogólnofilialnymi jednostkami organizacyjnymi są:
1) Biblioteka Filii,
2) Archiwum,
3) Wydawnictwo Filii.
2. W Filii mogą być tworzone inne ogólnofilialne jednostki organizacyjne.
3. Jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2, tworzy, przekształca i znosi rektor za zgodą Senatu po zasięgnięciu opinii prorektora ds. Filii i Senackiej Komisji ds. Filii.

§ 9

1.Międzywydziałowymi jednostkami organizacyjnymi w Filii, prowadzącymi działalność dydaktyczną, są:
1) Studium Języków Obcych,
2) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
2. Międzywydziałowe jednostki organizacyjne mogąprowadzić, w zakresie określonym
przez organ uprawniony do ich utworzenia, własnądziałalność naukową oraz uczestniczyć w działalności innych jednostek.
3. Międzywydziałowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i znosi rektor za zgodą Senatu, po zasięgnięciu opinii prorektora ds. Filii i Senackiej Komisji ds. Filii.

§ 10

Do zasad funkcjonowania instytutów, zakładów, jednostek międzywydziałowych Filii stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału II Statutu.

§ 11

1. Biblioteka Filii jest częścią Biblioteki Głównej Uniwersytetu.
2. Biblioteką Filii kieruje zastępca dyrektora Biblioteki Głównej ds. Biblioteki Filii.
3. Zastępcę dyrektora Biblioteki Głównej ds. Biblioteki Filii powołuje rektor na wniosek dyrektora Biblioteki Uniwersytetu, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną Uniwersytetu i prorektora ds. Filii.

§ 12

Archiwum Filii stanowi ogniwo państwowej sieci archiwalnej i prowadzi działalność
archiwalną obejmującą gromadzenie, ewidencję, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji oraz prowadzi działalność informacyjną.

Rozdział III
Prorektor ds. Filii i Senacka Komisja ds. Filii

§ 13

1. Prorektor ds. Filii kieruje administracją i gospodarką Filii, podejmuje decyzje dotyczące mienia Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie zwykłego zarządu.
2. Przez czynności zwykłego zarządu, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć:
a) podejmowanie czynności niezbędnych do utrzymania bieżącej działalności Filii, tj. na zaciąganiu zobowiązańw związku z tą działalnością, zawieraniu umów dzierżawy, najmu, płaceniu podatków, zapewnieniu dokonywania bieżących napraw i remontów środków trwałych i obiektów Filii, a także zakup lub sprzedaż środków
trwałych – jednorazowo w wysokości nie przekraczającej 150-krotnej wartości środka trwałego;
b) zarząd środkami pieniężnymi pozostającymi do dyspozycji prorektora ds. Filii pochodzącymi z dotacji budżetowej, środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu opłat za usługi edukacyjne realizowane w Filii oraz środkami finansowymi z innych źródeł przyznanymi i należnymi Filii;
c) nadzór nad środkami pieniężnymi przydzielonymi Filii na podstawie uchwał Senatu oraz wszystkimi innymi środkami pieniężnymi należnymi Filii na podstawie innych przepisów i ustaleń, w tym pochodzącymi z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne realizowane w Filii, które zostały przydzielone do dyspozycji dziekanów wydziałów Filii.
3. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu lub czynności zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie dla organów Uniwersytetu, prorektor ds. Filii winien uzyskać od rektora pełnomocnictwo szczególne określające rodzaj i zakres czynności mających zostać dokonanych przez prorektora ds. Filii.
4. W przypadku nieobecności prorektora ds. Filii prorektora ds. Filii administracją i gospodarką Filii kieruje rektor.

§ 14

Tryb wyboru prorektora ds. Filii określa Statut.

§ 15

Do kompetencji prorektora ds. Filii należy:
1) kierowanie Filią i reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz w zakresie
określonym niniejszym Regulaminem;
2) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem finansów Filii, inwestycji i remontów dotyczących mienia wyodrębnionego dla potrzeb Filii;
3) nadzór nad przygotowaniem projektu planu rzeczowo – finansowego Filii i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Senat Uniwersytetu;
4) nadzór na realizacją umów zawartych przez Uniwersytet w zakresie współpracy Filii z uczelniami zagranicznymi;
5) wnioskowanie do rektora o zatrudnienie nauczycieli akademickich w Filii;
6) nawiązywanie stosunków pracy z pracownikami Filii niebędącymi nauczycielami akademickimi;
7) zawieranie umów cywilnoprawnych związanych z bieżącą działalności Filii;
8) zawieranie na mocy udzielonego pełnomocnictwa umówo współpracy naukowej i dydaktycznej z wyższymi uczelniami w kraju;
9) koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych Filii w celu zapewnienia warunków umożliwiających spełnienie ich funkcji;
10) nadzór nad przygotowaniem i realizacją planów i programów studiów
prowadzonych w Filii;
11) nadzór nad zgodnością planów studiów i organizacji zajęć dydaktycznych w Filii z wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu i przepisa
mi powszechnie obowiązującymi;
12) rozpatrywanie i podejmowanie z upoważnienia rektora decyzji w sprawach studentów Filii w zakresie :
a) odwołań od decyzji dziekana w sprawie skreśleń z listy studentów,
b) wznowień studiów lub przyjęć na odpowiedni rok studiów,
c) zwrotu nadpłat za studia odpłatne.
13) orzekanie w sprawach studenckich udzielania ulg w opłatach za zajęcia
dydaktyczne, a w szczególności w sprawach zwalniania z całości lub części opłaty,
rozłożenia płatności na raty oraz odroczenia terminu płatności;
14) nadzór nad działalnością studencką w Filii;
15) wspieranie rozwoju i doskonalenia kadry Filii;
16) nadzór nad działalnością naukowo-badawczą pracowników Filii;
17) nadzór nad przestrzeganiem prawa oraz bezpieczeństwa i porządku na terenie Filii;
18) nadzór nad funduszem świadczeń socjalnych Filii;
19) rozpatrywanie z upoważnienia rektora odwołań od decyzji dziekana w zakresie wynikającym z regulaminu pomocy materialnej dla studentów Filii;

§ 16

Prorektor ds. Filii wykonuje nadto obowiązki kierownika jednostki, przewidziane w ustawie o rachunkowości, przypisane mu za jego zgodą i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 17

1. W zakresie swoich kompetencji prorektor ds. Filii wydaje akty normatywne,
obowiązujące w Filii w formie zarządzeń prorektora ds. Filii.
2. Zarządzenia prorektora ds. Filii nie mogą pozostawać w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującymi, uchwałami Senatu i zarządzeniami rektora.

§ 18

Kompetencje dziekana określa Statut.

§ 19

1. Podmiotem opiniodawczym w zakresie spraw Filii jest Senacka Komisja ds. Filii,
powołana na podstawie przepisów Statutu, zwana dalej „Komisją”.
2. Komisja opiniuje sprawy dotyczące funkcjonowania i rozwoju Filii oraz mianowania na stanowisko profesora. Opiniuje ponadto zmiany organizacyjne i inne sprawy przedstawiane do decyzji Senatowi lub rektorowi. Negatywna opinia Senackiej Komisji ds. Filii nie stoi na przeszkodzie przedstawieniu na posiedzeniu Senatu wniosków i opinii rad wydziałów lub rad instytutów.
3. Komisja rozpatruje co najmniej raz w roku kwestie warunków bytowych, stanu zdrowia i upowszechnienia kultury fizycznej studentów Filii.
4. Komisja może powoływać stałe i doraźne zespoły w celu przygotowania opinii
w sprawach dotyczących funkcjonowania i rozwoju Filii.

Rozdział IV
Administracja Filii

§ 20

Administracją kieruje prorektor ds. Filii przy pomocy zastępcy kanclerza ds. Filii, zastępcy kwestora ds. Filii i kierowników jednostek administracyjnych Filii.

§ 21

1. Administracja Filii zapewnia realizacjęjej zadań, wykonując czynności administracyjne, finansowe, gospodarcze, techniczne i usługowe.
2. Strukturę administracji Filii, zakres działania oraz podporządkowanie jej
poszczególnych jednostek organizacyjnych określa załącznik do Regulaminu
organizacyjnego Uniwersytetu, ustalanego przez rektora na wniosek kanclerza.
3. Projekt części Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu dotyczący działania
administracji w Filii przygotowuje zastępca kanclerza ds. Filii w porozumieniu
z Prorektorem ds. Filii.

§ 22

Zastępcękanclerza ds. Filii zatrudnia rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii prorektora ds. Filii, Senackiej Komisji ds. Filii i kanclerza.

§ 23

Zastępca kanclerza ds. Filii podlega kanclerzowi. Podległość zastępcy kanclerza ds. Filii kanclerzowi nie wyłącza jego funkcjonalnego podporządkowania prorektorowi ds. Filii.

§ 24

1. Zastępca kanclerza ds. Filii kieruje administracją i gospodarką Filii w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin oraz regulamin organizacyjny Uniwersytetu, z wyłączeniem spraw pozostawionych organom Uniwersytetu podstawie odrębnych przepisów.
2. Do zadańkanclerza ds. Filii należą w szczególności sprawy:
1) organizacji pracy administracji,
2) gospodarki i administracji składnikami majątkowymi,
3) planowanie, realizacja inwestycji i remontów, napraw i konserwacji
budynków oraz innych środków trwałych,
4) gospodarki energetycznej,
5) transportu,
6) socjalne i ochrony zdrowia pracowników,
7) sprawy pracownicze zatrudnionych osób w administracji i obsłudze.
3. Szczegółowy zakres kompetencji i uprawnień zastępcy kanclerza ds. Filii określa regulamin organizacyjny Uniwersytetu.

§ 25

1. Prowadzenie gospodarki finansowej Filii, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należydo zastępcy kwestora ds. Filii.
2. Na stanowisko zastępcy kwestora ds. Filii może zostać powołana osoba spełniająca wymagania głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych, określone w odrębnych przepisach.
3. Zastępca kwestora ds. Filii pełni obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości Filii,
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi Filii,
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem rzeczowo-finansowym Filii,
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Filii.
4. Szczegółowy zakres kompetencji i uprawnieńzastępcy kwestora ds. Filii określa
regulamin organizacyjny Uniwersytetu.
5. Zastępca kwestora ds. Filii składa co najmniej raz w roku sprawozdanie prorektorowi ds. Filii i Senackiej Komisji ds. Filii.

Rozdział V
Gospodarka finansowa Filii

§ 26

1. Gospodarka finansowa Filii prowadzona jest na podstawie planu rzeczowo-finansowego Filii, będącego częścią planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu.
2. Gospodarkę finansową w zakresie środków pieniężnych, o których mowa w § 13 ust.2 realizuje prorektor ds. Filii na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności przepisów ustawy o finansach publicznych. Z zakresu tej działalności prorektor ds. Filii przedstawia rektorowi informację za okres roczny.
3. Przyjęcie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej prorektor ds.
Filii potwierdza podpisem na odpowiednim dokumencie przedstawionym przez rektora.

§ 27

Sprawozdanie roczne z wykonania planu rzeczowo-finansowego, stanowiące część
sprawozdania rzeczowo-finansowego Uniwersytetu, prorektor ds. Filii składa rektorowi pozaopiniowaniu przez SenackąKomisję ds. Filii.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 28

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Senat.

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube