Wydział Nauk Społecznych

tło

Procedura dokumentacji prac kontrolnych i egzaminów

PROCEDURA DOKUMENTACJI PRAC KONTROLNYCH I EGZAMINÓW
OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
1. Cel i przedmiot procedury
Celem procedury jest ustalenie sposobu dokumentowania uzyskiwanych efektów kształcenia, zgodnych z kierunkowymi efektami kształcenia przez studentów Wydziału Nauk Społecznych.
2. Zakres stosowania procedury
Procedura dotyczy wszystkich osób prowadzących zajęcia dydaktyczne (nauczycieli akademickich i osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych) na Wydziale Nauk Społecznych, którzy zobowiązani są do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów zgodnie z wymogami przedstawionymi w kartach przedmiotu.
3. Odpowiedzialność

3.1. Osoba merytoryczna:
– dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych WNS
3.2. Nadzorujący:
– prodziekan ds. dydaktycznych
Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne:
W celu dokumentacji uzyskiwanych efektów kształcenia osoba przeprowadzająca zaliczenie lub egzamin, po wpisaniu ocen do protokołu w Wirtualnej Uczelni, jest zobowiązana do:
1. Złożenia do archiwizacji w sekretariacie jednostki organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych po jednej przykładowej pracy ze skali ocen wskazanych w Regulaminie studiów. Pozostałe prace przechowywane są przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w pokojach przydzielonych do poszczególnych zakładów i pracowni. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne w ramach umów cywilnoprawnych składają wszystkie prace kontrolne do sekretariatu Instytutu/Katedry. Przechowywane są wyłącznie prace na podstawie, których zostały wystawione oceny, a nie prace cząstkowe.
2. Dołączenia do wybranych przykładowych prac kontrolnych kopii protokołu zaliczeniowoegzaminacyjnego wraz z ocenami.
3. Przekazania powyższej dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po zakończeniu sesji poprawkowej.
4. W przypadku przeprowadzania zaliczeń/egzaminów ustnych, prowadzący zajęcia zapisuje w protokole alfabetycznym zadane pytania. Protokół przekazuje do sekretariatu Instytutu/Katedry do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej. Egzamin lub zaliczenie ustne powinno odbywać się w obecności co najmniej 2 studentów lub innego nauczyciela akademickiego.
5. W przypadku przeprowadzania zaliczeń/egzaminów z przedmiotów artystycznych, prowadzący zajęcia przedstawia studentom zagadnienia obowiązujące na egzaminie lub zaliczeniu. Podczas egzaminu lub zaliczenia prowadzący zapisuje w protokole alfabetycznym zrealizowane przez studenta zagadnienia. Protokół przekazuje do sekretariatu Instytutu/Katedry do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej. Egzamin lub zaliczenie ustne powinno odbywać się w obecności co najmniej 2 studentów lub innego nauczyciela akademickiego.
6. Egzaminy dla studentów w trybie warunkowym i dla osób z indywidualną organizacją studiów odbywają się w trybie indywidualnym (prowadzący i jeden student – w uzasadnionych przypadkach).
7. Okres przechowywania dokumentacji uzyskiwanych efektów kształcenia obejmuje pełen cykl studiowania.
Odpowiedzialność pracownika Instytutu/Katedry:
1. Prowadzenia rejestru teczek z pracami kontrolnymi.
2. Umieszczenia w tekturowej teczce:
a) listy studentów z ocenami,
b) karty przedmiotu podpisanej przez prowadzącego,
c) wybranych prac kontrolnych/egzaminacyjnych w przypadku egzaminów pisemnych lub protokołów z egzaminów ustnych
Teczka powinna zostać opisana z podaniem następujących informacji:
a) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zaliczenie/egzamin,
b) nazwy przedmiotu, z którego przeprowadzono zaliczenie/egzamin,
c) roku, stopnia i formy studiów (np. II rok I st. niestacjonarne),
d) semestru i daty rocznej egzaminu (np. sem. zimowy 2013/2014),
3. Powiadomienia Dyrektora/Kierownika Instytutu/Katedry o ewentualnych brakach w dokumentacji nie później niż 30 dni po zakończeniu sesji poprawkowej.
4. Zabezpieczenia teczek w szafie zamykanej na klucz.
Zasady archiwizacji teczek:
a) teczki powinny być grupowane w systemie czterostopniowym:
I. Kierunek studiów
II. Rok realizacji przedmiotu
III. Nazwisk wykładowców w kolejności alfabetycznej
IV. Nazw przedmiotów w kolejności alfabetycznej
b) teczki po upływie okresu przechowywania mają być przekazane do brakowania zgodnie z instrukcją kancelaryjną UJK.
c) brakowanie dokumentacji ma być odnotowywane w rejestrze teczek.

 

Rejestr teczek

 

Lp. Nazwisko i
imię
wykładowcy
Nazwa
przedmiotu
Data
złożenia
dokumentacji
Podpis
wykładowcy
Podpis pracownika
odpowiedzialnego
za archiwizację
Data brakowania
dokumentacji i
podpis pracownika
odpowiedzialnego

 

4. Procedura jest obowiązująca od roku akademickiego 2014/2015.
 
 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube