Wydział Nauk Społecznych

tło

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WNS

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych

1. Posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia zwoływane są co najmniej raz na kwartał lub stosownie do potrzeb, przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia lub na wniosek co najmniej 4 członków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Informacja o spotkaniu przesyłana jest drogą elektroniczną do wszystkich członków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na co najmniej 7 dni przed jej terminem.

2. Pod nieobecność Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia obradami kieruje zastępca Przewodniczącego WKJK lub wyznaczona przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia osoba spośród członków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

3. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy składu o Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia .

4. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia jedynie z głosem doradczym.

5. Podjęte decyzje i ustalenia przekazywane są do nieobecnych na danym spotkaniu członków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i nie podlegają kwestionowaniu.

6. W posiedzeniach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia bierze udział pracownik ds. obsługi administracyjnej WKJK pełniący rolę sekretarza.

7. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane i protokół podpisywany jest przez osobę sporządzająca protokół i Przewodniczącego lub zastępcę Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

8. Zespół ds. Jakości Kształcenia i Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia mogą odbywać spotkania odrębnie w sytuacji realizacji zadań wynikających z Zarządzenia Rektora nr 69/2013. W przypadku odrębnych spotkań obradom może przewodniczyć Kierownik Zespołu ds. Jakości Kształcenia lub Kierownik Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia lub osoba wyznaczona przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

9. Przewodniczący może powoływać zespoły robocze spośród członków Komisji do zadań szczególnych.
Z spotkań zespołów roboczych sporządza się notatkę, która jest podpisywana przez sporządzającego notatkę i Przewodniczącego lub Zastępcę Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

10. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia ma prawo, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, zgłosić do Dziekana wniosek o odwołanie członka Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, z powodu niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków członka Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube