Wydział Nauk Społecznych

tło

Studenckie koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe „Pedagogiczno-Psychologiczne”

Działalność Studenckiego Koła Naukowego „Pedagogiczno-Psychologicznego”skupia się na:

*organizowaniu akcji promujących zachowania altruistyczne, pomocowe;

*Koło rokrocznie wspiera akcję Szlachetna Paczka, organizuje cykliczne zbiórki krwi w ramach akcji Wampiriada, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz akcje rejestracji dawców szpiku;

*badaniu i analizie problemów społecznych (udział w konferencjach studenckich, udział w Dniach Jakości Kształcenia);

*podnoszeniu kompetencji praktycznych (warsztaty i szkolenia);

*promowaniu problematyki społecznej (plakaty, wystawy);

*charytatywnej działalności pomocowej (np. zbiórki odzieży, korków, książek, koncerty charytatywne);

*współpracy z różnymi instytucjami i integrowaniu środowiska akademickiego ze środowiskiem lokalnym (wspólne działania np. z przedszkolami, szkołami, fundacjami);

*działaniach kulturalno-rozrywkowych (przedstawienia dla dzieci, udział
w koncertach, opieka i animowanie zabaw dla dzieci).

Galeria –  ZOBACZ ZDJĘCIA

Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego „ LEX”
Opiekun Koła – dr Artur Ostrzyżek

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego „ LEX” skupia się na:

* cyklicznych spotkaniach Koła, na których omawiane są różne instytucje prawa oraz regulacje dotyczące funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce;

* omawianiu w ramach spotkań Koła problemów prawa, a w szczególności prawa cywilnego;

* corocznych „Studenckich Spotkań Prawniczych”, których Koło jest organizatorem, do udziału w których zapraszani są również studenci  innych ośrodków akademickich z regionu;

* organizacji cyklicznych seminariów naukowych, na których omawiane są aktualne problemy prawne z zakresu prawa cywilnego oraz pokrewnych dyscyplin. Nadzór merytoryczny i patronat nad seminarium sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim;

* uczestnictwie członków Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego „ LEX” w rozprawach przed sądem cywilnym, sądem karnym, a nawet Naczelnym Sądem Administracyjnym;

* studenci zrzeszeni w Kole zwiedzali Sejm RP oraz Sąd Najwyższy w Warszawie.

Studenckie Koło Naukowe  „Magic World”

Opiekun Koła prof. zw.  dr hab. Mariya Leshchenko

            Studenckie Koło Naukowe „Magic World” stworzonе zostałо z myślą o przyszłych nauczycielach języka angielskiego,  pragnących uatrakcyjnić proces nauczania języka obcego w młodszych grupach wiekowych i dążących jednocześnie do jego efektywnego opanowania przez uczniów ze wspomnianych grupach. W odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, to mechanizm przyswajania przez nich języka obcego uwarunkowany jest przez specyficzne dla tych grup wiekowych cechy natury psychologicznej i pedagogicznej, dlatego też organizacja procesu jego nauczania powinna uwzględniać potrzeby małych uczniów. W ramach działalności Koła studenci nabywają umiejętność przekazywania materiału dydaktycznego za pomocą takich metod, jak: drama, gry, śpiew, recytacja, tworzenie filmów.

            Działalność Studenckiego Koła Naukowego „Magic World” skupia się na:

* rozwoju kompetencji pedagogicznych w nauczaniu dzieci języka angielskiego;

* udział w konferencjach naukowych;

* organizacji zajęć pokazowych dotyczących nauki języka angielskiego z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym na terenie uczelni;

* organizowanie imprez i występów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;

* organizowaniu warsztatów z języka angielskiego przeprowadzanych przez członków koła dla dzieci w wieku przedszkolnym;

* seminariach naukowch dla studentów uczelni z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube