Wydział Nauk Społecznych

tło

Piotrkowskie Koło Towarzystwa Historii Edukacji

Piotrkowskie Koło Towarzystwa Historii Edukacji

Przy Zakładzie Historii i Teorii Wychowania oraz Teorii Kształcenia w 2008 r. zostało powołane Piotrkowskie Koło Towarzystwa Historii Edukacji. Założycielem jego był prof. dr hab. Andrzej Felchner, pełniący do 2014 roku funkcje przewodniczącego. Aktualnie jest nim dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła prof. UJK. W skład Koła wchodzą wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu oraz studenci i osoby, które zainteresowania oscylują wokół badań nad szeroko pojętą oświatą. Celem Koła jest organizowanie i inspirowanie badań nad dziejami edukacji oraz upowszechnianie ich wyników w społeczeństwie zwłaszcza w środowisku lokalnym w celu podniesienia jego kultury historycznej a także pedagogicznej. Członkowie Koła prowadzą badania nad przeszłością edukacyjną, przede wszystkim regionalną. Swoje badania regularnie popularyzują w środowisku lokalnym, zwłaszcza wśród nauczycieli piotrkowskich szkół, w ramach publicznych wykładów i odczytów. Za niezwykle cenne dla rozwoju naukowego członków Koła jest czynne uczestnictwo w cyklicznych seminariach naukowych, prowadzonych przez Profesor Bożenę Urbanek w Instytucie Historii Nauk PAN w Warszawie, gdzie prezentowali wyniki swoich badań. Aktywność naukowa członków wzbogacona jest przez publikacje, które pisane są samodzielnie, lub we współpracy i ukazują się sukcesywnie od 2010 r. Na szczególną uwagę zasługują te, które pisane były przez pracowników naukowych we współautorstwie ze studentami, członkami Koła. Do nich należy zaliczyć:
Katarzyna Szymczyk, (współautor: Michał Stolarczyk), Nervus belli. Bezpieczeństwo wojskowo-skarbowe Rzeczypospolitej Polskiej w XVI i XVII wieku; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim; polski; 2017;
Katarzyna Szymczyk, Michał Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim; Wychowanie państwowe w rodzinie w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] Refleksje o rodzinie. Konteksty demograficzne i cybernetyczne, 2017
Joanna Majchrzyk-Mikuła; Katarzyna Kisiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim; Stan higieniczno-sanitarny szkół powiatu kieleckiego w latach 20-tych II Rzeczypospolitej, [w:] Obraz rodziny i szkoły w ujęciu interdyscyplinarnym; 2016,
-Joanna Majchrzyk-Mikuła; Katarzyna Kisiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim; Poziom świadomości młodych matek na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego u dzieci, [w:] Refleksje o rodzinie. Konteksty edukacyjne i pomocowe; 2017
-Joanna Majchrzyk-Mikuła, Barbara Grabarczyk, Profilaktyka logopedyczna w praktyce nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, „Roczniki Pedagogiczne” t. XI (2/2019).
Jest to znakomita forma inspirowania i zachęcania młodych ludzi do podejmowania samodzielnie badań naukowych. Efektem wieloletniej naukowej działalności studentów w Kole jest fakt, że już dzisiaj jako absolwenci, w dalszym ciągu kontynuują swoje badania naukowe, publikując a także przygotowując dysertacje doktorskie. Przykładem jest: mgr Katarzyna Szymczyk, która uzyskała stopień doktor w 2017 roku oraz mgr Michał Stolarczyk, który uzyskał stopień doktora w 2019 roku.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube