Wydział Nauk Społecznych

tło

O nas

Instytut Nauk Pedagogicznych został utworzony w oparciu o Zarządzenie Nr 38/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim.

Oferta edukacyjna Instytutu obejmuje kierunek Pedagogika – studia I stopnia i II stopnia oraz,zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie 2.0, nowo uruchomiony od roku akademickiego 2019/20, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie.

Kierunki studiów realizowane w Instytucie Nauk Pedagogicznych wpisują się w misję i strategię Uczelni, którą reguluje Uchwała Nr 64/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017 roku i nawiązują do stwierdzenia (…) strategia rozwoju UJK stanowi zbiór celów uznanych za priorytetowe dla całej społeczności akademickiej. Są one realizowane na podstawie planu zadań, uwzględniającego priorytety: Nauka, Edukacja, Baza, Otoczenie, Zarządzanie.

Identyfikując się z treściami zawartymi w priorytecie strategii nazwanej: Edukacja – wysoka jakość i różnorodna oferta kształcenia, zamierzamy dążyć do realizacji wszystkich zawartych tam priorytetów, możliwych przez nas do spełnienia,
a mianowicie:

1.stałej aktualizacji i unowocześniania oferty dydaktycznej;
2.wprowadzenia i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
3.poszerzania kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza wymiany studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych;
4.usprawniania rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych, wspierających i wzmacniających proces dydaktyczny;
5.rozwijania samodzielności studentów.

Wdrażając powyższe postulaty, w kształceniu na kierunkach:Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu ogólnoakademickim, kładziemy nacisk na rozwijanie zainteresowań naukowo-badawczych studentów. Na studiach I stopnia podejmuje się działania przygotowujące studiujących do prowadzenia badań pedagogicznych tak, by na studiach II stopnia mogli je samodzielnie realizować. Problematyka podejmowanych projektów badawczych studentów, związana jest ze specyfiką grup przedmiotów oferowanych na kierunku Pedagogika. Podobne działania zmierzające do rozbudzania zainteresowań badawczych studentów wpisane są w program studiów nowo utworzonego kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Zainteresowania naukowo-badawcze nauczycieli akademickich (ZOBACZ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA) inspirują studentów do prowadzenia badań, których wyniki prezentują na studenckich, krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, w publikacjach naukowych. Zaspokajaniu aspiracji naukowych studentów sprzyja również ich działalność w studenckich kołach naukowych (ZOBACZ STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE).

  Oferta dydaktyczna Instytutu uwzględnia zapotrzebowanie społeczne oraz zmiany na regionalnym i krajowym rynku pracy. Z kolei wiedza zdobyta w toku studiów, pozyskane umiejętności wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, a także nabyte kompetencje społeczne wpisujące się w formułę edukacji ustawicznej i hasło: Uczyć się, aby być, zapewniają absolwentom właściwy warsztat pracy pedagoga czy nauczyciela-wychowawcy.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube