Wydział Nauk Społecznych

tło

Studia podyplomowe

logo UJKherb UJK

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
KATEDRA EKONOMII I ZARZĄDZANIA

 

STUDIA PODYPLOMOWE:

– RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I PODATKI
– KADRY I PŁACE
– ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

CLIPART 1Oferowane studia podyplomowe dają unikalną możliwość otrzymania teoretycznej i praktycznej wiedzy od znanych w Polsce praktyków i profesorów, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym (zob. osoby prowadzące zajęcia).

Ukończenie studiów podyplomowych oferowanych przez Filię UJK w Piotrkowie Trybunalskim umożliwi uzyskanie świadectwa UJK w Kielcach, które jest dokumentem potwierdzającym podwyższenie kwalifikacji i zwiększa szanse słuchaczy na rynku pracy. Zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem oprogramowania spółki Comarch. Po ukończeniu studiów jest możliwość otrzymania certyfikatu od spółki Comarch (bezpłatne).

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu:
– Kadr i płac (zob. plan studiów).
– Rachunkowości, finansów i podatków(zob. plan studiów).
– Zamówień publicznych (zob. plan studiów).

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie przygotowany do pracy w:
Kadry i płace – działach zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i selekcji pracowników przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, urzędach administracji samorządowej, jednostkach administracji państwowej lokalnej i centralnej, instytucjach pozarządowych, własnych przedsiębiorstwach.
Rachunkowość, finanse i podatki – działach finansowych instytucji prywatnych i publicznych, firmach konsultingowych, podmiotach sektora finansów publicznych np. urzędach i izbach skarbowych, urzędach administracji samorządowej, jednostkach administracji państwowej lokalnej i centralnej, instytucjach pozarządowych, instytucjach finansowych, centrach logistycznych, agencjach rozwoju regionalnego, bankach, biurach rachunkowych, własnych przedsiębiorstwach.
Zamówienia publiczne – działach zamówień publicznych instytucji prywatnych i publicznych, firmach konsultingowych, urzędach administracji samorządowej, jednostkach administracji państwowej lokalnej i centralnej, instytucjach pozarządowych, instytucjach finansowych, agencjach rozwoju regionalnego, własnych przedsiębiorstwach.

clipart 2 Studia trwają 2 semestry. Rekrutacja na studia odbywa się raz w roku. Liczba miejsc na każdym kierunku studiów jest ograniczona. O liczbie dostępnych miejsc na wybranych kierunkach informują opiekunowie studiów.

Planowany termin rozpoczęcia – 15.11.2019 r.
Harmonogram studiów został opracowany tak, aby każdy aktywny zawodowo słuchacz mógł pogodzić naukę z pracą zawodową. Zajęcia na studiach prowadzone są w soboty i niedziele.

Wygodna lokalizacja kampusu Uczelni pozwala na łatwy dojazd. Obok Uczelni znajdują się przystanki linii autobusowych. Dojazd od dworca PKP zajmuje około 5 minut. Studenci spoza Piotrkowa Trybunalskiego mogą skorzystać z akademika, znajdującego się na terenie Uczelni.

Dla słuchaczy studiów podyplomowych udostępnione zostaną pokoje gościnne w uczelnianych akademikach (około 35 zł/dobę). Obiad w barze uczelnianym kosztuje 5-7 zł.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć naukę w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim na studiach podyplomowych. Osoby o różnym stopniu niepełnosprawności mogą bez barier studiować u nas. Organizacja studiów i miejsce zajęć dydaktycznych pozwala na uwzględnienie ich potrzeb.

Odpłatność za 2 semestry – 2900 zł.

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

STUDIA PODYPLOMOWE
Wydział/KatedraWydział Nauk Społecznych Katedra Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski
Kierownik studiów podyplomowych (imię, nazwisko, kontakt: e-mail, tel.)Dr hab. Natalia Wasilewska, prof. nadzw. UJK
E-mail: n.wasilewska@unipt.pl
Tel. kom. 519 656 390
Opiekun studiówRóża Gudź
Wydział Nauk Społecznych
Sekretariat
Katedry Ekonomii i Zarządzania
Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim
Pok. 31 (Bud. A)
Tel. 44 732 74 34
Dokumenty należy składaćUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Budynek A, pok. 19
Ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski
Strona internetowa www.unipt.pl / Kandydat/studia podyplomowe

2. WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA:
Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): Kandydaci, którzy uzyskali stopień magistra, inżyniera, licencjata na dowolnym kierunku.
Zasady rekrutacji: rejestracja w systemie elektronicznym i złożenie dokumentów: 1) formularz osobowy wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji, 2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu, 3) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, 4) kserokopię dowodu osobistego.
Przewidywany limit przyjęć na studia: 18 osób.
Warunki ukończenia studiów: Podyplomowe studia kończą się uzyskaniem zaliczeń oraz zdaniem egzaminów określonych w programie studiów. Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zaliczeń i egzaminów. Ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych (w skali dostateczny, dobry i bardzo dobry) jest ustalana, jako średnia ze wszystkich uzyskanych ocen, umiejscowiona w ramach przedziałów ocen ustalonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

3. PLANOWANA OBSADA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Anna Bernaziuk, doktor nauk ekonomicznych, dyplomowany księgowy i biegły rewident, Członek Zarządu i Partner Zarządzający Działem Audytu BDO Polska. Bierze udział w pracach Komitetu Standardów Rachunkowości (specjalizacja MSR). Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z UoR i z MSSF, w projektach IPO i duediligence, a także w przeprowadzaniu ekspertyz i konsultacji w obszarze rachunkowości i finansów. Autor i współautor licznych publikacji, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości, w tym z MSSF i audytu dla KNF. Prowadzi badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz uczestniczy w przygotowaniach prospektów emisyjnych. Doradzała przy łączeniach oraz podziałach spółek kapitałowych, a także w ich przekształceniach. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne.

Katarzyna Boratyńska, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstw w Katedrze Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. Zainteresowania badawcze obejmują uwarunkowania, przyczyny oraz koszty bankructw przedsiębiorstw spożywczych. Absolwentka m.in. Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy w Warszawie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu podatków oraz zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie. Uczestniczy w dorocznych konferencjach podatkowych, organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Odbyła semestralny staż naukowy w Zakładzie Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w SGH. Odbyła krótkie naukowe wyjazdy stypendialne w Wielkiej Brytanii oraz w ramach programu CEEPUS (Austria, Chorwacja), ponadto uczestniczyła w GlobalizationTrendlab (USA). Wykładowca Eurus Agri Summer School, Food Science oraz Agribusiness & Innovations (Rosja). Kierownik projektu NCN z zakresu bankructw przedsiębiorstw w wybranych branżach przemysłu spożywczego. Przedstawicielka Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA).

Jan Dworniak, doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident. Uczestnik różnych kursów branżowych, w tym dla dyplomowanych głównych księgowych. Zorganizował jednostkę doradczo-szkoleniową PUHP Sanpollac Spółka o.o., która zajmuje się szkoleniami dla kadry z księgowości przedsiębiorstw mleczarskich z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. W ramach jednostki audytorskiej Jan Dworniak Sp. z o.o. Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego prowadzi audyt finansowy, głównie w przedsiębiorstwach mleczarskich i mięsnych. Jest wykładowcą rachunkowości finansowej, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatków kosztowych, opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ordynacji podatkowej. Jest autorem kilku wydań wzorcowego planu kont dla przedsiębiorstw mleczarskich i książek z zakresu rachunkowości oraz podatków.

Marcin Górski, adwokat, doradca podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW, aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz zdał egzamin na doradcę podatkowego. Specjalizuje się w problematyce podatkowej, tj. w szczególności w zakresie zobowiązań podatkowych, podatku dochodowego od osób prawnych, transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, postępowania podatkowego oraz postępowania sądowo–administracyjnego w sprawach podatkowych, łączenia oraz podziału spółek. Pracował oraz współpracował m.in. z Arthur Andersen Polska Sp. z o.o. oraz Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką oraz Kancelarię Doradcy Podatkowego. Doradzał przy łączeniach oraz podziałach spółek kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne m.in. na zlecenie takich jednostek jak BDO Polska Sp. z o.o., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Roman Kotapski, doktor nauk ekonomicznych, konsultant w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., wydawca i redaktor czasopisma Controlling i Zarządzanie. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami oraz controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania w m.in. przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, handlowych, stacji radiowej, wodociągowo-kanalizacyjnych i szpitalach. Prowadzi wykłady m.in. z organizacji controllingu, controllingu operacyjnego, budżetowania w przedsiębiorstwie, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i controllingu logistyki. Jest autorem i współautorem kilku książek oraz około 200 publikacji z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej.

Aleksandra Pisarska, doktor nauk ekonomicznych, Kanclerz UJK w Kielcach. Wykładowca na kursach Stowarzyszenia księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Kielcach, Wiceprezes Zarządu biura rachunkowego Multi Investments Sp. z o.o. oraz. Posiada świadectwo kwalifikacyjne MF do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ma duże doświadczenie w zakresie księgowości, sprawozdawczości finansowej, zarządzania finansami organizacji, usprawniania procedur finansowo-księgowych oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania jednostek organizacyjnych, działających w sektorze prywatnym, publicznym i społecznym. Prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości, rachunkowości zarządczej, rachunkowości podmiotów powiązanych, rachunku kosztów, rewizji finansowej oraz finansów. Jest wykładowcą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Była wykonawcą w 7 projektach finansowanych ze środków pochodzących z UE. Jest autorką około 55 opracowań naukowych oraz wystąpiła na 30 konferencjach.

Roman Stolarski, ekspert zarządzania, Facilitator, Master Class Business Coach. Specjalizuje się w efektywności ekonomicznej – skuteczności oraz efektywności zarządzania, właściwego doboru informacji zarządczej i optymalizacji ryzyka w procesach biznesowych w obszarze marketingu, sprzedaży, produkcji, logistyki oraz zasobów ludzkich. Posiada bogatą praktykę zarządczą, szkoleniową i doradczą w Polsce, Anglii, Niemczech, Rosji i Ukrainie. Opracowywał i wdrażał systemy decyzyjne oparte na narzędziach controllingowych. Przygotowywał zespoły kierownicze do zarządzania procesowego i wdrożenia parametrycznych systemów zarządzania, związanych z kaskadowaniem strategii (BSC i KPI). Prowadzi wykłady m.in. z controllingu marketingowego oraz zarządzania procesami i projektami. Posiada Międzynarodowy Dyplom Zarządzania (Executive International MBA z wyróżnieniem, Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie).

Zofia Szewczyk, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych. Jest wieloletnim wykładowcą rachunkowości finansowej, rachunkowości ubezpieczeniowej, rachunkowości zarządczej i controllingu oraz rachunkowości w sektorze publicznym. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne. Autorka wielu publikacji z zakresu przedsiębiorczości, rachunkowości i innowacji w różnych czasopismach i monografiach naukowych. Wykładowca rachunkowości na studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach. Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół tematyki małych i średnich przedsiębiorstw. Współautorka wielu programów z zakresu podatków, rachunkowości i finansów oraz rachunkowości zarządczej w agrobiznesie.

Natalia Wasilewska, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor UJK, kierownik studiów podyplomowych „Kadry i płace”, koordynator Wydziałowy Erasmus+, Prezes European Partnership Center Sp. z o.o. Była kierownikiem projektów inwestycyjnych CDKM Sp. z o.o., analitykiem projektu Banku Światowego. Podstawowe kierunki pracy badawczej obejmują udoskonalanie rozwoju kredytowania przedsiębiorstw przez banki, a także relacje hipoteczne w sektorze agrobiznesu. Szczególną uwagę poświęca wycenie przedmiotów hipoteki. Kierowała projektami dotyczącymi planowania biznesowego, przygotowania wybranych rozdziałów sprawozdań projektowych, wyceny nieruchomości oraz związanych z nią praw. Odbyła kilka staży, m.in. w Międzynarodowym Banku Rekonstrukcji i Rozwoju oraz DipIFR (ACCA). Prowadzi wykłady z zakresu zarządzanie finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej, wyceny nieruchomościami, biznes planu oraz zarządzania projektami gospodarczymi. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Mirosław Wasilewski, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW, kierownik Katedry Finansów oraz m.in. Podyplomowych Studiów Rachunkowości, Podyplomowych Studiów Controllingu i Rachunkowości Zarządczej, Podyplomowych Studiów Rachunkowości Podatkowej i Międzynarodowej. Był kierownikiem lub współwykonawcą kilkunastu projektów naukowych i gospodarczych z zakresu finansów, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz controllingu. Prezes CPE Sp. z o.o. (działalność edukacyjno-szkoleniowa), współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie doradztwa i analiz ekonomiczno-finansowych, głównie w sektorze spożywczym i agrobiznesu. Prowadzi także współpracę z jednostkami audytorskimi w zakresie doradczo-projektowym, m.in. z Ecovis System Rewident. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. Był kilkakrotnie nagradzany nagrodami JM Rektora SGGW za działalność naukową. Jest autorem około 260 publikacji z zakresu finansów i rachunkowości.

Andrzej Witusik, doktor psychologii, psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy. Od wielu lat prowadzi praktykę psychoterapeutyczną. Jest doświadczonym nauczycielem akademickim, pracownikiem Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim. W swojej karierze zawodowej pracował na stanowisku kierowniczym w przemyśle kosmetycznym zdobywając umiejętności w zakresie zarządzania dużym zespołem ludzkim. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz czynnym uczestnikiem wielu konferencji psychologicznych i pedagogicznych. Był promotorem pomocniczym jednej rozprawy doktorskiej z pogranicza nauk medycznych i psychologii.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube