Wydział Nauk Społecznych

tło

Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość

logo UJKherb UJK

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
KATEDRA EKONOMII I ZARZĄDZANIA

INFORMACJA OGÓLNA

Katedra Ekonomii i Zarządzania została utworzona w 2018 r. Misją Katedry Ekonomii i Zarządzania jest rozwój intelektualnego, twórczego i duchowego potencjału jednostki i społeczeństwa jako całości, poprzez zaspokajanie stale rosnących potrzeb wysokiej jakości edukacji w zakresie ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości w kontekście procesów globalizacji edukacyjnej.

Głównym celem działalności Katedry jest szkolenie wysoko wykwalifikowanych, odpowiedzialnych, kompetentnych, konkurencyjnych na rynku pracy profesjonalistów, którzy zawodowo posiadają specjalizację i są w stanie skutecznie pracować na wysokim poziomie mobilności społecznej i zawodowej.

OFERTA DYDAKTYCZNA

W tym roku pracownicy Katedry Ekonomii i Zarządzania, wspólnie z przedstawicielami biznesu, jako potencjalnymi pracodawcami naszych absolwentów, po raz pierwszy od momentu istnienia Wydziału Nauk Społecznych, zaproponowali nowe programy studiów na kierunkach „Ekonomia”, „Zarządzanie” oraz nowo utworzonym kierunku „Finanse i Rachunkowość”. Ponadto zaoferowano różnorodną ofertę edukacyjną w ramach studiów podyplomowych na kierunkach m.in.: „Kadry i płace”, „Rachunkowość, finanse i podatki” oraz „Zamówienia publiczne”.

Na podstawie przeprowadzonej analizy otoczenia społeczno-gospodarczego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i przygotowanie specjalistów z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości oraz zarządzania na wysokim poziomie, od czwartego semestru studiów licencjackich o profilu praktycznym student będzie miał możliwość wyboru grup przedmiotów – specjalizujących w określonym poniżej zakresie:

1. Kierunek „Ekonomia”, moduły do wyboru z zakresu (zob. plan studiów):
• Gospodarki samorządów terytorialnych.
• Innowacji w gospodarce.
2. Kierunek „Zarządzanie”, moduły do wyboru z zakresu (zob. plan studiów):
Zarządzania i finansów w przedsiębiorstwie.
• Zarządzania procesami logistycznymi.
• Zarządzania zasobami ludzkimi.
3. Kierunek „Finanse i rachunkowość”, moduły do wyboru z zakresu (zob. plan studiów):
Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw
Audytu i controllingu.

Warto podkreślić, że podczas przygotowania programów zostały wykorzystane międzynarodowe wzorce. Definiowanie efektów uczenia się konfrontowano z efektami opracowanymi w innych krajach, m.in. Subject Benchmark Statements, opracowanymi przez brytyjską Quality Assurance Agency for Higher Education.

Głównym celem uczenia się na kierunkach „Ekonomia”, „Zarządzanie” oraz „Finanse i Rachunkowość” o profilu praktycznym jest:
• uzyskanie wiedzy oraz osiągnięcie umiejętności z ekonomii i specjalistycznej wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości oraz nauk o zarządzaniu i jakości;
• osiągnięcie umiejętności językowych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
• przygotowanie do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych i niefinansowych w publicznym, a także prywatnym sektorze.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI DLA NASZYCH STUDENTÓW

Znacząca część zajęć dydaktycznych będzie prowadzona przez praktyków, o dużym doświadczeniu zawodowym, w tym prezesów przedsiębiorstw, pracowników Ministerstwa Finansów, biegłych rewidentów, księgowych z różnych jednostek, osób organizujących i wdrażających systemy controllingowe w przedsiębiorstwach oraz prawników.
Studenci prowadzonych w Katedrze Ekonomii i Zarządzania kierunków mają możliwość pracy na programach komputerowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, instytucje i firmy, tj. Comarch ERP Optima oraz Saga Symfonia (wersja edukacyjna). Dzięki nabyciu przez Uczelnię programu Comarch ERP Optima studenci mogą brać udział w szkoleniu i otrzymać bezpłatny certyfikat firmy Comarch S.A. Jest to jedyna możliwość bezpłatnej certyfikacji bezpośrednio przez producenta ze znajomości tego programu.

Absolwenci kierunków „Ekonomia”, „Zarządzanie” oraz „Finanse i rachunkowość” mogą podjąć pracę przede wszystkim: w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, centrach logistycznych, administracji centralnej i lokalnej oraz organizacjach non-profit. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje uzyskane na zaproponowanych kierunkach umożliwiają absolwentom przygotowanie do pracy w szczególności w:
• działach finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i selekcji pracowników przedsiębiorstw, instytucji prywatnych i publicznych,
• firmach konsultingowych, firmach szkoleniowych,
• podmiotach sektora finansów publicznych, np. urzędach i izbach skarbowych, urzędach administracji samorządowej,
• jednostkach administracji państwowej lokalnej i centralnej,
• instytucjach pozarządowych,
• instytucjach finansowych,
• centrach logistycznych,
• agencjach rozwoju regionalnego,
• bankach,
• biurach rachunkowych,
• własnych przedsiębiorstwach.

W 2019 r. na potrzeby wspierania procesu dydaktycznego i doskonalenia programu studiów na kierunkach „Ekonomia”, „Zarządzanie” oraz „Finanse i rachunkowość” zawarto porozumienia z:
1) organami administracji samorządowej:
• Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,
• Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim,
• Urząd Gminy w Moszczenicy,
• Urząd Gminy w Grabicy.
2) szkołami ponadgimnazjalnymi:
• Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,
• Strefą Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
3) przedsiębiorstwami usługowymi:
• Enter – Kancelaria Rachunkowa w Kobyłce,
• Bank Spółdzielczy w Opocznie,
• Biuro Doradztwa Podatkowego w Piotrkowie Trybunalskim,
• Jan Dworniak Sp. z o.o. Centrum badań audytorskich, analiz i doradztwa finansowego
w Warszawie.

Studenci, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, brać udział w badaniach naukowych lub prowadzić własne, mogą realizować swoje pasje w Studenckich Kołach Naukowych: „SKN Młodych Ekonomistów” czy „SKN Nowoczesny Menadżer”.

UMIĘDZYNARODOWIENIE

W ramach współpracy międzynarodowej Katedra Ekonomii i Zarządzania umożliwia przeprowadzenie 60 godz. zajęć dydaktycznych przez profesorów wizytujących z zagranicy.
W celu podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia programu studiów, oferuje się przynajmniej 15 godz. zajęć w języku obcym w każdym roku akademickim dla studentów, w ramach jednego lub kilku przedmiotów.
W ramach programu Erasmus+ studenci co roku wyjeżdżają na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach, uczestniczących w programie (około 160 studentów UJK uczestniczyło w Programie Erasmus+ w 2018 r.). Podpisane bilateralne umowy między UJK w Kielcach i innymi zagranicznymi uczelniami (28 umów, w ramach których studenci Katedry Ekonomii i Zarządzania mogą skorzystać z Programu Erasmus+) umożliwiają studentom studiowanie przedmiotów z zakresu ekonomii, zarządzania oraz finansów i rachunkowości (umowy bilateralne między UJK w Kielcach i uczelniami zagranicznymi).

PRACOWNICY KATEDRY

Jakość uczenia uzależniona jest od kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia. Kadra naukowa zatrudniona w Katedrze Ekonomii i Zarządzania to zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy prowadzą intensywną działalność naukową. Są oni kierownikami i członkami projektów badawczych, autorami artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach w języku polskim oraz w językach obcych o zasięgu międzynarodowym. Jednocześnie biorą także udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych, stażach zagranicznych, współorganizują międzynarodowe konferencje i seminaria naukowe, odbywające się za granicą oraz w Polsce. Wielu pracowników Katedry legitymuje się także dużym doświadczeniem zawodowym z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania (sylwetki pracowników Katedry Ekonomii i Zarządzania).

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube