Wydział Nauk Społecznych

tło

Wzory dokumentów

Poniższe zestawienie przedstawia przydatne pracownikom dokumenty, zestawione w kategoriach tematycznych. Osoby, posiadające materiały kwalifikujące się do tej kategorii, proszone są o przysyłanie wzor(u)ów dokument(u)ów na adres webmaster@unipt.pl

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
Zarządzenie Rektora UJK nr 32/2012 z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie zasad organizowania konferencji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.POBIERZ
Zarządzenie Rektora UJK nr 24/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 32/2012 z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie zasad organizowania konferencji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w KielcachPOBIERZ
Zarządzenie Nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych na działalność statutowąPOBIERZ
Umowa o dziełoPOBIERZ
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskichPOBIERZ
Umowa-zleceniePOBIERZ
Oświadczenie dla osób fizycznych wykonujących umowy cywilnoprawne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego niemających w Polsce miejsca zamieszkaniaPOBIERZ
Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowejPOBIERZ
OPISY FAKTUR
OPIS 1 badania - ma zastosowanie do wszystkich faktur/rachunków/przedpłat dotyczących realizacji badań naukowychPOBIERZ
OPIS 2 eksploatacja - ma zastosowanie do faktur/rachunków dotyczących płatności za np. energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz śmieci oraz innych kosztów dotyczących utrzymania budynkówPOBIERZ
OPIS 3 remonty - ma zastosowanie do wydatków związanych z remontamiPOBIERZ
OPIS 4 inwestycje - ma zastosowanie do wydatków związanych z realizowanymi w Uczelni inwestycjamiPOBIERZ
OPIS 5 pozostałe - ma zastosowanie do wszystkich pozostałych płatnościPOBIERZ
DRUKI DO PRAC
Pierwsza strona pracy licencjackiej/magisterskiej (promotorzy z Instytutu Nauk Pedagogicznych)POBIERZ
SPRAWY SOCJALNE
Zarządzenie Nr 09/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.POBIERZ
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w KielcachPOBIERZ
Zał. nr 1 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KRYTERIUM DOCHODOWEGOPOBIERZ
Zał. nr 2 do Regulaminu ZFŚS: OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS O UZYSKANYCH DOCHODACHPOBIERZ
Zał. nr 3 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynkuPOBIERZ
Zał. nr 4 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolachPOBIERZ
Zał. nr 5 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie zapomogi socjalnej/losowejPOBIERZ
Zał. nr 6 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KWOT DOFINANSOWAŃ / WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃPOBIERZ
Zał. nr 7 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie pożyczki na cele mieszkanioweZOBACZ
Zał. nr 8 do Regulaminu ZFŚS: PORĘCZENIE POŻYCZKIZOBACZ
Zał. nr 9 do Regulaminu ZFŚS: TABELA WYSOKOŚCI, OPROCENTOWANIA ORAZ OKRESU SPŁATY POŻYCZEK Z FUNDUSZU MIESZKANIOWEGOZOBACZ
Zał. nr 10 do Regulaminu ZFŚS: WZÓR UMOWY POŻYCZKI z ZFŚSZOBACZ
Zał. nr 11 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o objęcie opieką ZFŚS byłych pracowników UJK i ich rodzinZOBACZ
INNE MATERIAŁY
Zapotrzebowanie na zakup towarów/usług (formularz) NOWY!POBIERZ
Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego (formularz)POBIERZ
Formularz zamówienia na książk(ę)i do zakupienia przez Bibliotekę Filii UJKPOBIERZ
Wykaz numerów telefonów Filii UJKPOBIERZ
Treści merytoryczne i metodyczne dot. profilaktyki grypy sezonowej i nowej grypy A(H1N1)vPOBIERZ
Wniosek o dopisanie do listy osób uprawnionych do publikowania treści na stronie WWW Filii UniwersytetuPOBIERZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube